Now showing items 1-2 of 2

  • การเฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาวในประเทศไทย เดือนตุลาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 

   แสงโฉม ศิริพานิช; พรรณนภา เหมือนผึ้ง; อนงค์ แสงจันทร์ทิพย์; Sangchom Siripanich; Pannapa Meaunphueng; Anong Sangchantip (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-03)
   สภาพอากาศที่หนาวเย็น เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้น การสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น ทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติ และเป็นผลต่อระบบสมองและหัวใจ การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง( ...
  • วิทยาการระบาดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในประเทศไทย 

   แสงโฉม ศิริพานิช; กาญจนีย์ ดำนาคแก้ว; อวยพร คำวงค์ศา; Sangchom Siripanich; Kanjanee Dumnakeaw; Auyporn Kumwongsa (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากมาย การศึกษาเชิงพรรณนาโดยวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ ...