Now showing items 1-3 of 3

  • ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในแพทย์ใช้ทุนในปี 2555 

   นิศากร เชื้อสาธุชน; สรันยา เฮงพระพรหม; Nisakorn Chuesathuchon; Sarunya Hengpraprom (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06)
   การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของความเครียด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในแพทย์ใช้ทุน กลุ่มตัวอย่างได้แก่แพทย์ใช้ทุนปี 2555 จำนวน 283 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามระหว่างเดือน ...
  • อหิวาตกโรค กับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

   สรันยา เฮงพระพรหม; Sarunya Hengpraprom; พรชัย สิทธิศรัณย์กุล; Pornchai Sithisarankul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-03)
   การแปรสภาพภูมิอากาศของโลกส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงคือภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ การกระจายของโรคและพาหะของเชื้อโรคหลายชนิด ซึ่งย้อนกลับมาส่งผลต่อมนุษย์เอง ...
  • โลกร้อนกับโรคระบาด 

   สรันยา เฮงพระพรหม; Sarunya Hengpraprom (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ทำให้สิ่งต่างๆ บนโลกนี้เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะโลกร้อนที่นำมาซึ่งปรากฏการณ์หลายๆ อย่างที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของมนุษย ...