Now showing items 1-8 of 8

  • Health in Marginalized Population Group Research Unit (HMG) 

   ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559-02-23)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 2 หัวข้อ การพัฒนาโจทย์วิจัยที่อาจดำเนินการในหลายพื้นที่ : Health in Marginalized Groups และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องกินรี 2 ...
  • การปรับสภาพบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ: ข้อเสนอแนะสำหรับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

   ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri; ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง; Chanuttha Ploylearmsang; กตัญญู หอสูติสิมา; Katanyu Hawsuthisima (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-10)
   การปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรเพื่อการจัดบริการ พัฒนาแนวทางการให้บริการ และเสนอแนะเชิงนโยบาย ...
  • การพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการ 

   นริสา วงศ์พนารักษ์; Narisa Wongpanarak; ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri; บังอร กุมพล; Bungon Kumphon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-03)
   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผ่านแนวคิดฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนในการขับเคลื่อนงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชน โดยใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการร่วมกับการศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการดูแลคนพิการ การดำเนินการมี ...
  • การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการด้านการเคลี่อนไหวและผู้สูงอายุ 

   ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri; ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง; Chanuttha Ploylearmsang; กตัญญู หอสูติสิมา; Katanyu Hawsuthisima (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการ ด้านการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ” เป็นงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากคณะ เภสัชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง ...
  • ทฤษฎีและกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อนำนโยบายสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ: การวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหากลยุทธ์การปฏิบัติตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ 

   ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri; ศุภวิตา แสนศักดิ์; Suprawita Saensak; ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง; Chanuttha Ploylearmsang; วรพจน์ พรหมสัตยพรต; Vorapoj Promsattayaprot; สุมัทนา กลางคาร; Sumattana Klangkan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-03)
   การนำสิ่งที่กำหนดไว้ในนโยบายไปปฏิบัติ ต้องการองค์ความรู้ที่แตกต่างไปจากการพัฒนานโยบาย ดังนั้น จึงต้องมีการวิจัยการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (implementation research: IR) เพื่อพัฒนาวิธีการหรือกลยุทธ์ในการนำนโยบายไปปฏิบัติให ...
  • ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ 

   วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า; Woralak Kongdenfha; ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri; ธีรวุฒิ ทวีภัทรวงศ์; Theerawut Thaweephattharawong; จิรวัฒน์ กิตติเดชา; เอกสิทธิ์ นาคราช; ชัชพงษ์ พงษ์พนา; อุกฤษ์ สาระชาติ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559-03-24)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลคนพิการที่ช่วยให้ care manager หรือผู้ให้บริการคนพิการสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการทำงานและประสานงานกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บข้อมูลคนพิการโดยใช้แนวความคิด ...
  • สถาปัตยกรรมบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ : นโยบายไร้รอยต่อ 

   ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • แนวทางการนำฐานข้อมูลสมรรถนะของคนพิการไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน 

   ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-03)
   จากการจดทะเบียนคนพิการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ถึง กุมภาพันธ์ 2556 คนพิการในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 1.3 ล้านคน หลายหน่วยงานพยายามให้บริการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามข้อกำหนดในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการขององค์ ...