Now showing items 1-1 of 1

    • ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย : การศึกษาเชิงคุณภาพ 

      ศิริพร จิรวัฒน์กุล; Siriporn Chirawatku (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
      ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในประเทศไทยมีเป้าหมายเพื่ออธิบายวิถีชีวิตของคนงานก่อสร้าง และวิเคราะห์ถึงปัญหาสังคมและสาธารณสุขจากบริบทและวิถีชีวิตท ...