Now showing items 1-2 of 2

  • คู่มือผู้สูงอายุแปรรูปขยะชุมชนสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

   วิสาขา ภู่จินดา; Wisakha Phoochinda; ศิริวิมล สายเวช; Sirivimon Saywech; สิริสุดา หนูทิมทอง; Sirisuda Nootimthong; วลัลนา วัฒนาเหมกร; Walanna Wattanahemmakorn; พรกมล เหล่าลิ้นฟ้า; อัจฉรา สามพ่วงบุญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561)
   หนังสือคู่มือผู้สูงอายุแปรรูปขยะชุมชนสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเล่มนี้ เป็นผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทภาคกลางของประเทศไทย ...
  • แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทภาคกลางของประเทศไทย 

   วิสาขา ภู่จินดา; Wisakha Phoochinda; ศิริวิมล สายเวช; Sirivimon Saywech; วลัลนา วัฒนาเหมกร; Walanna Wattanahemmakorn; สิริสุดา หนูทิมทอง; Sirisuda Nootimthong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-03)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะชุมชนของผู้สูงอายุ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน เสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในพื้นที่ชน ...