Now showing items 1-3 of 3

  • ประสบการณ์การจัดตั้งเครือข่ายวิจัยในภาคอีสาน 

   สมพนธ์ ทัศนิยม; Sompon Tassniyom (คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552-12-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเรื่อง “เคล็ดลับสำหรับคุณอำนวย R2R” ครั้งที่ 1/2552 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องปิติมหาการุญ 2000 ...
  • วิธีการเขียนบทคัดย่อแบบนุ่งผ้า 

   สมพนธ์ ทัศนิยม; Sompon Tassniyom (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยR2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 6 : R2R Clinic รับปรึกษาโครงร่างการวิจัยแบบจำกัดจำนวน วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ...
  • แนวคิดการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ 

   สมพนธ์ ทัศนิยม; Sompon Tassniyom (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552-08-27)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 Thailand Research Expo 2009 ในห้องย่อยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ วันที่ 27 สิงหาคม 2552 ณ เซ็นทรัลเวิลด์