Now showing items 1-2 of 2

  • การสอบสวนโรคมือ เท้า และปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

   มาลี สิริสุนทรานนท์; Malee Sirisuntranont; สมพร หุ่นเลิศ; Somporn Hunlert; ปองปรีดา คงดั่น; Pongpreeda Kongdun; กิตติศักดิ์ จรัสทอง; Kittisak Charustong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคมือ เท้าและปาก สืบค้นหาสาเหตุ ค้นหาผู้ป่วยใหม่ในพื้นที่และผู้สัมผัสใกล้ชิด ศึกษาวิธีการถ่ายทอดโรค และค้นหาแนวทางป้องกันควบคุมโรคในเหตุการณ์ระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในอำเภอไทรน้อย ...
  • ผลงานวิจัยระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลของประเทศไทยภายใน 10 ปี (พ.ศ.2545 – 2555) 

   สมพร หุ่นเลิศ; Somporn Hunlert; ภาลดี ยิ้มแย้ม; Paladee Yimyam (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผลงานวิจัยระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลของประเทศไทยที่มีมาตรฐาน โดยการเก็บข้อมูลผลงานวิจัยในหน่วยงาน/องค์กร และสถาบันการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – 2555 ทั้งหมดจำนวน ...