Now showing items 1-18 of 18

  • Decentralization and health systems a review on the experience of Thailand 

   Somsak Chunharas; Choochai Supawongse; Supakorn Buasai; Udom Thumakosit (Health Systems Research Institute, 1996)
  • Equity in health and health care in Thailand 

   Mongkol Na Songkhla; Somchai Suksiriserekul; Somsak Chunharas; Suwit Wibulpolprasert (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
  • Factors influencing inequitable access to radiation therapy of cancer patients in Thailand 

   Phusit Prakongsai; Somsak Chunharas; Viroj Tangcharoensathien (International Health Policy Program, 2008)
   Objective: To describe factors influencing inequitable access to radiation therapy among cancer patients in Thailand by exploring the current situation and problems of both demand and supply sides after the implementation ...
  • Factors influencing inequitable access to radiation therapy: the case study of cancer patients in Thailand 

   Phusit Prakongsai; Somsak Chunharas; Viroj Tangcharoensathien (International Health Policy Program, 2006)
  • Health system in transition 

   Viroj Tangcharoensathien; Somsak Chunharas; Anuwat Supachutikul; Suwit Wibulpolprasert; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1995)
  • Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคน 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Narong Sahamaethapt; Somsak Chunharas; Pongpisut Jongudomsuk; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   ยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสุขภาพ ปี พ.ศ.2554-2558 ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะเร่งจัดการความรู้สู่ระบบ สุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน และหนึ่งในแผนงานวิจัยที่สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือ การพัฒนาความ เข้มแข็งกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ ...
  • Referal system improvement in Thailand : technical report 

   Somsak Chunharas (Health Systems Reseach Institute, Management fSciences for Health, 1999)
   การปรับปรุงระบบการส่งต่อในประเทศไทย : รายงานวิชาการสองปัญหาหลักของระบบส่งต่อบริการสุขภาพในภาครัฐได้แก่ การข้ามสถานบริการปฐมภูมิของผู้ใช้บริการไปยังสถานบริการในระดับที่สูงกว่า และ ขาดการใช้ข้อมูลคลินิกแบบไป-กลับขณะที่มีกา ...
  • The role of public and private sector in manpower production: A debate 

   Somsak Chunharas; Viroj Tangcharoensathien; Suwat Kittidilokkul (Health Systems Research Institute, 1997)
   This paper aims at promoting discussion on the role of the public and private sectors in university education. Privatisation direction circumscribed by civil service reform and structural adjustment in several countries ...
  • กลไก นโยบาย และบทบาทของส่วนต่างๆ ในสังคม เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; Somsak Chunharas; พินทุสร เหมพิสุทธิ์; Pintusorn Hempisut (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544-01)
  • การจัดระบบบริการด้านรังสีรักษากับความต้องการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545 

   ภูษิต ประคองสาย; Phusit Prakongsai; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; ศุภวาณี สำเภานนท์; Somsak Chunharas; Viroj Tangcharoensathien; Supawanee Sumpaonon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   ด้วยเหตุผลที่โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นของประเทศ และในขณะที่งานรังสีรักษามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งในระยะเริ่มต้นและระยะสุดท้าย แต่สภาพปัญหาในปัจจุบันพบว่า ...
  • การวิจัยกับการทำงาน 

   Somsak Chunharas; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (2537)
   บทความนี้เขียนเมื่อปี พศ. 2537 ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาการสาธารณสุขในทุกระดับและทุกพื้นที่ เพราะในความเป็นจริงไม่มีวิธีการหรือสูตรสำเร็จใดๆ ที่จะเหมาะสมกับทุกพื้นที่ทุกสถานการณ์ การวิจัยระบบสา ...
  • ความกันดารของพื้นที่ : หลักเกณฑ์การพิจารณา 

   ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; ณิชากร ศิริกนกวิไล; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; Nichakorn Sirikanokvilai; Pongpisut Jongudomsuk; Somsak Chunharas; Pinij Fahamnuaypol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดความกันดารของพื้นที่ระดับอำเภอ เพื่อใช้อ้างอิงประกอบการจ่ายค่าตอบแทน “เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย” แก่บุคลากรสาธารณสุข ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานข้อเสนอการปรับ ...
  • คู่มือการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ 

   ศรีราชา เจริญพานิช; Sriracha Charoenparij; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; สุธรรม ปิ่นเจริญ; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Somsak Chunharas; Daniel Kraushaar; Sutham Pinjaroen; Paiboon Suriyawongpaisarn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   คู่มือการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ การพัฒนาด้านการสื่อสาร ลดความซับซ้อนของการบริหารจัดการ ส่งเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโรงพยาบาล การเป็นที่พึ่งของประชาชน พัฒนาการจัดสรรทรัพยากร และการพัฒนาองค์ความรู้ ...
  • ประวัติศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขของไทย : บทวิเคราะห์การกระจายอำนาจและผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; Somsak Chunharas; ชูชัย ศุภวงศ์; อุดม ทุมโฆสิต; สุภกร บัวสาย; ยุวดี คาดการณ์ไกล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; Somsak Chunharas; ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ; วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง; นิตยา วัจนะภูมิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
  • ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; Somsak Chunharas; พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช; เมธ โชคชัยชาญ; เสรี หงษ์หยก; นิพิฐ พิรเวช; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล; ชาญวิทย์ ทระเทพ; เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ; ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์; Pongphan Phatanwanit; Met Chokchaichan; Seree Hongyok; Niphit Phirawet; Suphatra Sriwanichakorn; Sutichai Chitaphankul; Chanvit Tharathep; Kriengsak Vacharanukulkieti; Chainan Tayawiwat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   การศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหาของระบบบริการสุขภาพปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงในภาพรวม แบ่งเป็นสามส่วน คือ อาการแสดงออกที่พบบ่อยในระบบบริการสุขภาพ การวิเคราะห์สาเหตุหร ...
  • สร้างพลังการวิจัยเพื่อปฏิรูประบบสาธารณสุข 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; Somsak Chunharas (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลึกความคิดจากประสบการณ์โดยตรงของ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตลอดระยะเวลา 6 ปี ทั้งที่เป็นผู้บริหารโครงการวิจัย ทั้งที่เป็นผู้บริหารองค์กรส่งเสริมการวิจัย ที่ต้องวางแผน ...
  • สี่ปีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รายงานการดำเนินงาน พ.ศ.2536-2539 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์; ดวงพร เฮงบุณยพันธ์; Somsak Chunharas (โครงการสำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)