Now showing items 1-2 of 2

  • การสำรวจสถานการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับประชาชน 

   ซำแก้ว หวานวารี; Sumkaew Wanvaree; วิชัย เอกพลากร; พักตร์วิมล ประเสริฐ; สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (ม.ป.พ., ม.ป.ป.)
   การสำรวจสถานการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับประชาชนการศึกษาครั้งนี้เป็นการสำรวจสถานการณ์เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสุขภาพทั้งใน และต่างประเทศ ผลการศึกษาพบข้อสรุป ดังนี้คือ 1.การบริการข้อมูล(supply) ในต่างประเทศมีหลายช่องทาง ...
  • ความคิดเห็นของแพทย์โรงพยาบาลศูนย์และอาจารย์ โรงเรียนแพทย์ต่อรูปแบบการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

   ซำแก้ว หวานวารี; Sumkaew Wanvaree; วิชัย เอกพลากร; ณัฐภัคว์ สกุโณดม; บุญใจ ลิ่มศิลา; รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   ความคิดเห็นของแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ และอาจารย์โรงเรียนแพทย์ต่อรูปแบบการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทรายงานการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการบรรเทาการขาดแคลนแพทย์ในชนบท ซึ่งเริ่มในปีพ.ศ.2538 โดยมีการสำรวจความคิดเห็นและเก็บร ...