Now showing items 1-5 of 5

  • การจัดระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   อมร รอดคล้าย; Amorn Rodklai; สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; Suwat Wiriyapongsukit; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; Supat Hasuwankit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   เหตุการณ์ก่อการร้าย 4 มกราคม 2547 โดยเริ่มจากการปล้นปืนค่ายทหารในจังหวัดนราธิวาส เป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรง เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และบางอำเภอของจังหวัดสงขลา ความรุนแรงย ...
  • การติดตามผู้ปกครองของเด็กในโครงการวิจัยระยะยาว อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

   สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; Suwat Wiriyapongsukit; ผ่องพรรณ ถนอมศรีมงคล; Pongpan Thanormsrimongkol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การติดตามระยะยาวเพื่อศึกษาอุบัติการการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในระดับโรงพยาบาลชุมชนยังเป็นเรื่องที่ใหม่และเท่าที่ทราบไม่เคยมีการศึกษาในประเทศไทย เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรในการทำงานมากและใช้เวลาที่ยาวนาน ...
  • การพัฒนาระบบความปลอดภัยของสถานพยาบาล 

   สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; Suwat Wiriyapongsukit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   จากข้อมูลการศึกษาผลกระทบต่อการจัดบริการสุขภาพ และผลกระทบต่อบุคลากร พบว่ามีความพยามยามแก้ปัญหาด้วยวิธีการหลากหลายทั้งการลดบริการเชิงรุกนอกสถานพยาบาลทั้งการเยี่ยมบ้าน การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน ตลอดจนการปรับเปลี ...
  • การพัฒนารูปแบบการบริบาลและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระดับปฐมภูมิในสังคมปกติวิถีใหม่: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข 

   ศิริอร สินธุ; Siriorn Sindhu; รวมพร คงกำเนิด; Roumporn Konggumnerd; นัยนา หนูนิล; Naiyana Noonin; กฤตพัทธ์ ฝึกฝน; Krittapat Fukfon; นิชดา สารถวัลย์แพศย์; Nichada Santwanpas; ปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ; Patoomthip Adunwatanasiri; กุลระวี วิวัฒนชีวิน; Kulrawee Wiwattanacheewin; สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; Suwat Wiriyapongsukit; สกานต์ บุนนาค; Sakarn Bunnag; สันติ ลาภเบญจกุล; Santi Lapbenjakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-10)
   การพัฒนารูปแบบการบริบาลและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระดับปฐมภูมิในสังคมปกติวิถีใหม่ ถือเป็นความท้าทายของประเทศเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงอายุสุดขีด (Hyper-aged society) ในอีก 9 ปีข้างหน้า การออกแบบนวัตกรรมการบริบาลและการรักษ ...
  • วิกฤตของระบบสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   พงค์เทพ สุธีรวุฒิ; Pongthep Sutheravut; อมร รอดคล้าย; Amorn Rodklai; สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; Suwat Wiriyapongsukit; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; Supat Hasuwannakit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   วิกฤตความรุนแรงของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะอย่างรุนแรงทั้งทายกาย จิต/สังคม และจิตวิญญาณ การรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องเริ่มเดือนมีนาคม 2547 ถึงมีนาคม 2550 โดยใช้การสอบถามและการสัมภาษณ์ ...