Now showing items 1-1 of 1

    • สถานการณ์สุขภาพท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของสังคมภาคเหนือ 

      เทพินทร์ พัชรานุรักษ์; Tepin Phacharanurak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
      ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงของสังคมภาคเหนือเป็นไปอย่างรวดเร็ว การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าพื้นบ้าน การบริการและการท่องเที่ยวได้ส่งผลให้สังคมภาคเหนือเร่งรีบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยาย ...