Now showing items 1-10 of 10

  • การคัดกรอง บำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา : ช่องว่างภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   สุวรา แก้วนุ้ย; ทักษพล ธรรมรังสี; โศภิต นาสืบ; ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล; Suwara Kaewnuy; Thaksaphon Thamarangsi; Sopit Nasueb; Prapag Neramitpitagkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-12)
   แม้ว่าการให้บริการคัดกรอง บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้มีความเสี่ยงและมีปัญหาจากการดื่มสุราจะครอบคลุมอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ในปัจจุบันประชากรกลุ่มเสี่ยงและผู้มีปัญหาจำนวนมากยังไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจากร ...
  • การจำยี่ห้อผลิตภัณฑ์อาหารของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

   นงนุช ใจชื่น; พเยาว์ ผ่อนสุข; สิรินทร์ยา พูลเกิด; สุรศักดิ์ ไชยสงค์; ทักษพล ธรรมรังสี; Nongnuch Jaichuen; Payao Phonsuk; Sirinya Phulkerd; Surasak Chaiyasong; Thaksaphon Thamarangsi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-03)
   หนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเพิ่มขึ้นของภาวะโรคอ้วนในเด็ก คือ การโฆษณาของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีอิทธิพลต่อความชอบอาหารและพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก การโฆษณาจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญทางการตลาดในการสร้างการจดจำยี่ห้ออาหาร โดยมีเป้าหมาย ...
  • การซื้อและการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

   นงนุช ใจชื่น; สิรินทร์ยา พูลเกิด; สุรศักดิ์ ไชยสงค์; ทักษพล ธรรมรังสี; Nongnuch Jaichuen; Sirinya Phulkerd; Surasak Chaiyasong; Thaksaphon Thamarangsi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-03)
   การบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กส่งผลต่อสุขภาวะรวมถึงการเจ็บป่วย การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคอาหารของเด็กในประเทศไทยมีไม่มากนัก การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการบ ...
  • การทบทวนมาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่มอย่างมีระบบ 

   สิรินทร์ยา พูลเกิด; ทักษพล ธรรมรังสี; Sirinya Phulkerd; Thaksaphon Thamarangsi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-12)
   นโยบายการคลังมีอิทธิพลต่อราคาอาหารซึ่งเอื้อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลักฐานเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางภาษีและราคาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงผลขอ ...
  • การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย : ผลจากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2550 

   สุรศักดิ์ ไชยสงค์; Surasak Chaiyasong; ทักษพล ธรรมรังสี; Thaksaphon Thamarangsi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-06)
   วัตถุประสงค์: การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร (สพบส.) ดำเนินการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติทุกๆ 3-4 ปี ในปี 2550 การสำรวจนี้ได้เพิ่มคำถามสำคัญสำหรับนโยบายแอลกอฮอล์ ได้แก่ ปริมาณการดื่ม การดื่มอย่างหนัก ...
  • การศึกษาผลจากการดำเนินนโยบายงานศพปลอดเหล้าในจังหวัดลำปาง 

   กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล; Kannapon Phakdeesettakun; สุรศักดิ์ ไชยสงค์; Surasak Chaiyasong; โศภิต นาสืบ; Sopit Nasueb; ทักษพล ธรรมรังสี; Thaksaphon Thamarangsi; ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; Siriwan Pitayarangsarit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-06)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลจากการดำเนินนโยบายงานศพปลอดเหล้า ที่เริ่มดำเนินการครั้งแรกในจังหวัดลำปางในปี พ.ศ. 2551 โดยทำการเปรียบเทียบการดำเนินการขับเคลื่อนระหว่างพื้นที่ที่ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จ ...
  • ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก 

   ทักษพล ธรรมรังสี; ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์; สิรินทร์ยา พูลเกิด; สุลัดดา พงษ์อุทธา; อรทัย วลีวงศ์; อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง; Thaksaphon Thamarangsi; Siriwan Pitayarangsarit; Prapapun Iam-anan; Sirinya Phulkerd; Suladda Ponguttha; Orratai Waleewong; Attaya Limwattanayingyong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-12)
   โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากการเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของทั้งการเสียชีวิตและการเจ็บป่วย ในรายงานสถานะของโรคไม่ติดต่อปี 2553 ขององค์การอนามัยโลกมีข้อเสนอแนะมาตรการระดับประชากร ...
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เลย นนทบุรี และภูเก็ต 

   จิราพร ขีดดี; ทักษพล ธรรมรังสี; วิลาวัลย์ เอื้อวงศ์กูล; Chiraporn Keeddee; Thaksaphon Thamarangsi; Wilawan Auewongkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06)
   ในประเทศไทยได้มีการจัดอาหารในโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ จนถึงปัจจุบัน จากหลักฐานทางวิชาการแสดงให้เห็นว่าการจัดอาหารในโรงเรียนยังมีข้อจำกัดในด้านการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการทั้งด้านโภชนาการขาด ...
  • ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้อื่น: แนวคิด สถานการณ์ และช่องว่างของความรู้ของประเทศไทย 

   อรทัย วลีวงศ์; ทักษพล ธรรมรังสี; จินตนา จันทร์โคตรแก้ว; Orratai Waleewong; Thaksaphon Thamarangsi; Jintana Jankhotkaew (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06)
   ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้อื่น (Alcohol’s Harm to Others) เป็นมิติหนึ่งในผลกระทบทั้งหมดที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ความสนใจผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นนอกจากผู้ดื่ม ซึ่งมักมีลักษณะตามรูปแบบความสัมพันธ์ ...
  • พฤติกรรมการคุกคามทางเพศในกลุ่มเด็กและเยาวชน ภายใต้อิทธิพลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

   สุวรา แก้วนุ้ย; Suwara Kaewnuy; ทักษพล ธรรมรังสี; Thaksaphon Thamarangsi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-06)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มของคดีเกี่ยวกับเพศที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอธิบายลักษณะของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศภายใต้อิทธิพลของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเย ...