Now showing items 1-1 of 1

    • ฐานคติของแพทย์และสถาบันการแพทย์ 

      ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์; Thavitong Hongvivatana (2537)
      บทความนี้ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4 "สังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2537 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เป็นเสมือนกระจกเงาส่องให้กับวิชาชีพแพทย์ การดูตัวเองในกระจ ...