Now showing items 1-1 of 1

    • เครื่องล้างสายอัจฉริยะ 

      ทิพย์สุดา หริกุลสวัสดิ์; Tipsuda Harikulsawad (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม, 2552-07-16)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 2 : R2R in Secondary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R 10 กรณีศึกษาที่ได้รับร ...