Now showing items 1-3 of 3

  • การจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่อนพิบูลย์ 

   ยุทธนา ศิลปรัสมี; Yuttana Sinlapratsamee; ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ; วิไลวรณ พุทธพฤกษ์; อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; Walailak University; โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์; เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์; องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์; อำเภอร่อนพิบูลย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสบปัญหาการปนเปื้อนและการแพร่กระจายของสารหนูสู่สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความเป็นพิษและอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ พบชาวบ้านที่ป่วยเป็นโรคพิษสารหนู ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530 ...
  • ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโรคพิษสารหนู อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2548 

   ยุทธนา ศิลปรัสมี; Yuttana Sinlapratsamee; อำพร ณ นิโรจน์; Aumphorn Na Nirojana; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; Walailak University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   จังหวัดนครศรธรรมราชมีการทำเหมืองแร่ดีบุกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขต ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ที่มีการทำเหมืองแร่ดีบุกมาแล้วมากกว่า 60 ปี ในระยะเวลา 60 ปีนั้นมีการทิ้งน้ำเสียและเศษแร่ลงแม่น้ำเป็นจำนวนมา ...
  • สภาวะของปริมณฑลสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 

   สิริพร สมบูรณ์บูรณะ; Siriporn Somboonburana; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สำนักวิชาศิลปศาสตร์; Walailak University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   โครงการวิจัยเรื่อง “สภาวะของปริมณฑลสาธารณะในกรุงเทพมหานคร” เป็นโครงการภายใต้ชุดโครงการศึกษาประชาสังคมและปริมณฑลสาธารณะในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของปริมณฑลสาธารณะในสังคมไทย ศึกษาเงื่อนไขและสภาวะปัจจุบันข ...