Now showing items 1-2 of 2

  • การทบทวนศึกษาพันธกิจการปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต : มุมมองจากองค์กรท้องถิ่น ประชาสังคม และทุนทางสังคม 

   อุทัย ดุลยเกษม; Uthai Dulyakasem; สุริชัย หวันแก้ว; วีระ สมบูรณ์; ทศพล แก้วประพันธ์; Surichai Hwankaeow; Weera Somboon; Thonsapol Kaeowphapan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2548 อันเป็นวันที่มีพิธีปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคน และผู้ที่ติดตามข่าวคราวเรื่อง การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย มีความหวังอ ...
  • แบบแผนและความหมายแห่งองค์รวม 

   วีระ สมบูรณ์; Weera Somboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   งานเขียนเรื่อง “แบบแผนและความหมายแห่งองค์รวม” นี้ เป็นผลมาจากงานวิจัยเรื่อง “องค์รวม” อันเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการสังเคราะห์ความรู้: สังคมไทยในกระแสการปฏิรูป” งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจและนำเสนอความคิด ...