Now showing items 1-1 of 1

    • บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2544 

      วีระพงศ์ จินะดิษฐ; Weerapong Jinadit; สุชาติ คงระวะ; Suchart Kongrava (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการสำรวจสภาพปัญหา บทบาท ศักยภาพและอุปสรรค ด้านการจัดการมูลฝอย การจัดการประปาหมู่บ้านและการควบคุมโรคไข้เลือดออก ...