Now showing items 1-1 of 1

    • การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อชะลอโรคไตเรื้อรัง กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมแพ 

      อัมพรพรรณ ธีรานุตร; Ampornpan Theeranut; สุณี เลิศสินอุดม; Sunee Lertsinudom; นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์; Nonglak Methakanjanasak; ปัทมา สุริต; Pattama Surit; จันทร์โท ศรีนา; Chantho Srina; วิบูลย์ศักดิ์ วุฒิธนโชติ; Wiboonsak Wuttanachot; ยศวัจน์ พักเท่า; Yosawat Paktao; ดวงใจ อดิศักดิ์สดใส; Duangjai Adisaksodsai; นวลอนงค์ สุดจอม; Nuan-Anong Sudjom; สุดาพร ไทยเทวรักษ์; Sudaporn Thaitewarak; สุนันท์ชนก น้ำใจดี; Sunanchanok Namjaidee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-09)
      การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Mutual Collaborations Action Research) วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย คือ 1. เพื่อพัฒนาหารูปแบบของกิจกรรมบริการในระบบบริการสุขภาพเพื่อชะลอโรคไตเรื้อรังทุกระยะ 2. ...