Now showing items 1-1 of 1

    • การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา 

      วุฒิสาร ตันไชย; Wuttisan Tanchai; สกนธ์ วรัญญูวัฒนา; Sakon Varanyuwatana; อรทัย ก๊กผล; Orathai Kokpol; วรรณภา ติระสังขะ; Vannapar Tirasangka; นรา แป้นประหยัด; Nara Panprayad; อัญชลี ห่วงทอง; Anchalee Huangtong; เอกวีร์ มีสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-05-30)
      ระบบอภิบาลยา (Pharmaceutical System) เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข แต่ก็เป็นระบบที่มีความสลับซับซ้อนและมีความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ซึ่งในหลายประเทศความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของระบบยาในมิติของความโป ...