Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดยโสธร 

      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร; Yasothorn Provincial Health Office
      สภาวะสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การบริหารงานสาธารณสุขในทุกระดับจึงจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้อง ครอบคลุม ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ ...