Now showing items 1-4 of 4

  • ความแตกต่างของการตายในผู้สูงอายุไทยตามลักษณะประชากร เศรษฐกิจสังคม และสถานะสุขภาพ 

   ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์; Pattama Vapattanawong; อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ; Uthaithip Rakchanyaban; ปราโมทย์ ประสาทกุล; Pramote Prasartku; เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; Yawarat Porapakkham; วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาตรวจสอบความแตกต่างของการตายของผู้สูงอายุไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป ตามลักษณะประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ในช่วง พ.ศ. 2547-2549 จากข้อมูล 2 แหล่งที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ ข้อมูลผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโด ...
  • ดัชนีสถานะสุขภาพเชิงลบ 

   เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; Yawarat Porapakkham; กนิษฐา บุญธรรมเจริญ; Kanitta Bundhamcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของคำว่า "สุขภาพ" ว่าเป็นภาวะที่สมบูรณ์ทั้งด้านกาย จิต สังคม และปัญญา ไม่เพียงแต่ปราศจากโรคหรือความเจ็บป่วยเท่านั้น ซึ่งจากนิยามมองดูเป็นนามธรรมและยากที่จะวัดผลได้ เพราะการวัดสถานะสุขภาพของป ...
  • ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2547 

   เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; Yawarat Porapakkham; จรรยา ภัทรอาชาชัย; Junya Plattara-Achachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษานี้เป็นหนึ่งของการสำรวจระดับประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพของประชากรสูงอายุไทยในเรื่องภาวสุขภาพโดยรวม ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยง ภาวะเสี่ยงด้านชีวภาพ และการรับรู้ว่าเป็นโรค ตลอดจนการรักษาและควบคุมโ ...
  • สภาวะสุขภาพและแนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุ 

   เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; Yawarat Porapakkham; สุพัตรา อติโพธิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสภาวะสุขภาพและแนวโน้มประชากรสูงอายุไทยและแสดงภาพลักษณ์ของประชากรสูงอายุในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อประกอบการเสนอแนะระบบสวัสดิการและบริการที่เหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว วีธีการศึกษาส่วนแรกเป ...