Now showing items 1-2 of 2

  • สถานการณ์ แนวทางดำเนินงาน ปัญหา กฎหมาย กฎระเบียบ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-12-09)
   ข้อมูลทางวิชาการแสดงให้เห็นว่าเยาวชนไทย คือ เป้าหมายทางการตลาดในการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้เพราะกลุ่มธุรกิจยาสูบต้องการผู้บริโภครายใหม่ๆ ทดแทนผู้บริโภคหน้าเก่าหรือทดแทนผู้ใหญ่ที่เลิกสูบบุหรี่หรือผ ...
  • โฉนดชุมชน 

   สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   โฉนดชุมชนกลายเป็นคำพูดติดปากที่มักถูกกล่าวอ้างถึงในระยะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาว่าเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหา การจัดการที่ดินในประเทศไทยและถือเป็นนโยบายที่จับต้องได้ของรัฐบาลนายก อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังจากที่มีการ ...