Now showing items 1-1 of 1

    • องค์กรทางสังคมกับการพัฒนาประชาคมตำบล : กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

      นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์; Nongluck Suphanchaimat; ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ; ธนพรรณ ธานี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
      องค์กรทางสังคมกับการพัฒนาประชาคมตำบล :กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการเกิดประชาคมตำบลและองค์กรทางสังคมใน ชุมชนตำบลทุ่งโป่งและตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ...