Now showing items 1-1 of 1

    • แบบแผนและความหมายแห่งองค์รวม 

      วีระ สมบูรณ์; Weera Somboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
      งานเขียนเรื่อง “แบบแผนและความหมายแห่งองค์รวม” นี้ เป็นผลมาจากงานวิจัยเรื่อง “องค์รวม” อันเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการสังเคราะห์ความรู้: สังคมไทยในกระแสการปฏิรูป” งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจและนำเสนอความคิด ...