Now showing items 1-1 of 1

    • เอกสารวิชาการเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพ 

      ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม; Dariwan Settheetham; กาญจนา นาถะพินธุ; วรรณภา อิชิดะ; Khanchana Natpintu; Wannapa Itchida (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
      ปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพ เป็นการระบุถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถนำมาใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพอย่างเป็นระบบ และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ใช้ในขั้นตอนการกลั่นกรองข้อเสนอ นโยบาย และโครงการ ขั้นตอนการก ...