Now showing items 1-2 of 2

  • การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในภาคเหนือ พ.ศ.2537-2538 : การศึกษาเชิงปริมาณ 

   อภินันท์ อร่ามรัตน์; Aphinan Aramrat; พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช; กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร; อัญชลี สิงหเนตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในภาคเหนือพ.ศ.2537-2538 : การศึกษาเชิงปริมาณการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมมือวิจัยปัญหาดังกล่าว ทั่วประเทศ โดยใช้โครงร่างการวิจัยเดียวกันใช้แบบฟอร์มและวิธีการ ...
  • ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร 

   ภิรมย์ กมลรัตนกุล; Prirom kamolratanakul; เกื้อ วงศ์บุญสิน; Kua Wongboonsin (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538)
   ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครคนงานก่อสร้างเป็นกลุ่มที่มีอัตราการบาดเจ็บและตายจากการทำงานสูงที่สุด รวมทั้งต้องเผชิญกับปัญหาทางสังคมและสาธารณสุขต่าง ๆ แต่กลับเป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมในทุก ๆ ...