Now showing items 1-1 of 1

    • คุณสมบัติของภรรยาในอุดมคติก่อนและหลังสมรส 

      เพ็ญระพี จินตดี; Penrapee Chintadee; พรรณระพี สุทธิวรรณ; Panrapee Suthiwan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-03)
      การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจว่าผู้ชายที่สมรสแล้วต้องการให้ภรรยาในอุคมคติของตนมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง และศึกษาเปรียบเทียบความต้องการของผู้ชายในช่วงก่อนสมรสและสมรสแล้วว่าผู้ชายให้ความสำคัญกับคุณสมบัติข้อใดในอุดมค ...