Now showing items 1-1 of 1

    • คุณสมบัติของสามีในอุดมคติ ก่อนและหลังสมรส 

      วิภาวี พงษ์สังข์; พรรณระพี สุทธิวรรณ; Vipavee Phongsang; Panrapee Suttiwan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-12)
      งานวิจัยเชิงสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลสามีในอุดมคติของกลุ่มตัวอย่างหญิงแต่งงานแล้วที่ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของสามี และคุณสมบัติข้อใดบ้างที่ผู้หญิงต้องการแตกต่างไปจากเดิมเมื่อแต่งงานแล้ว จากกลุ่มตัวอย่าง 228 คน เป็นหญิงสัญชาติไทยอายุ ...