Now showing items 1-1 of 1

    • ทางเลือกในการจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย 

      บุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ; Buppawan Phuaphanprasert; โรงพยาบาลสวนปรุง; Saunprung Hospital (สถาบันวิจัยสาธารณสุข, 2549)
      ประเทศไทยในปัจจุบันมีการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชด้วยวิธีกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis related group: DRG) ซึ่งเมื่อนํามาใช้กับกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชพบว่ามีจุดอ่อนหลายประการ เป็นต้นว่าการที่ DRG ไม่สะท้อนการ ...