Now showing items 1-17 of 17

  • HEALTH & WELLBEING In the changing urban environment Systems Approach to an Integrated Research Management 

   สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ; Soottiporn Chittmittrapap (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2014-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • Health and Medical Cluster 

   ประเสริฐ เอื้อวรากุล; Prasert Auewarakul (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2014-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • Study Designs 

   เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2009-07-16)
  • การประเมินความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; บังอร เทียบเทียน; นภาพร โสวัฒนางกูร; สุรศักดิ์ สุนทร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-12)
   ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการค้นคว้าวิจัยด้านสุขภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของงานวิจัยเหล่านี้กลับถูกนำไปใช้ประโยชน์น้อย การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ...
  • การพัฒนาโจทย์วิจัย และ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

   สีลาภรณ์ บัวสาย; Silaporn Buasai (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2014-09-18)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น
  • การวิจัยกับการเอาไปใช้ประโยชน์ จากหิ้งสู่ห้าง 

   สุมลวรรณ สังข์ช่วย; Sumonwan Sungchuay (สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช, 2014-09-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น
  • การใช้ประโยชน์งานวิจัยสวรส. 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-06)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างและจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบาย ...
  • ขัดเกลาคำถามวิจัย R2R 

   อัครินทร์ นิมมานนิตย์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2009-07-16)
  • ความรุนแรงต่อผู้พิการ : สถานะความรู้และข้อเสนอโครงการวิจัย 

   เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์ (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2006-03)
   ความรุนแรงเกิดได้กับคนทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม หากแต่ว่าด้วยโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมทำให้คนกลุ่มหนึ่งมีแนวโน้มที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงมากกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่ง บทความชิ้นนี้มุ่งทบทวนแนวคิด และสถานะองค์ความรู้ที่เกี ...
  • งานวิจัยด้านสุขภาพ เปลี่ยนชีวิตคนไทยอย่างไร 

   นเรศ ดำรงชัย (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS), 2014-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • งานวิจัยด้านสุขภาพเปลี่ยนชีวิตคนไทยอย่างไร 

   กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์; Krisada Ruangareerat (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2014-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • งานวิจัยที่ควรมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของไทย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban (ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ, 2014-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ทิศทางงานวิจัยเชิงระบบและนโยบาย มุมมองของผู้กำหนดนโยบาย 

   ชาญวิทย์ ทระเทพ; Chanvit Tharathep (กระทรวงสาธารณสุข, 2014-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ศักยภาพผู้จัดการงานวิจัยไทย : กรณีศึกษาการวิจัยระบบสุขภาพ 

   จเร วิชาไทย; Charay Vichathai; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Pongpisut Jongudomsuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-03)
  • แนวทางการขอรับทุนวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • แนวทางการสนับสนุนงานวิจัย R2R ของผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

   สมชัย นิจพานิช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008-07)
  • แนวโน้มงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ กับการเชื่อมโยงสู่นโยบาย 

   ภูษิต ประคองสาย; Phusit Prakongsai (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2014-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี