Now showing items 1-5 of 5

  • การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

   มณฑา คันฉ่อง; Montha Kanchong; ทรงวุฒิ รวมการุณ; จำเป็น ชาญชัย; อนันต์ ชูหอยทอง; ชัยพร จันทร์หอม; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999)
   การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดตรัง ในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีระบบข้อมูล ข่าวสารสาธารณสุขที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขได้ โดยการพัฒนาระบบ ...
  • การเฝ้าระวังการบาดเจ็บ จังหวัดตรัง ปี 2538 

   พิกุล ดิษฐแก้ว; Pikul Distakaew; วิภา ลุ้งบ้าน; พัชนี ธรรมพานิชย์; อนันต์ ชูหอยทอง; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1995)
   การเฝ้าระวังการบาดเจ็บ จังหวัดตรัง ปี 2438การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบขนาดและความรุนแรงของปัญหา ลักษณะทางระบาด-วิทยาของผู้บาดเจ็บ สาเหตุปัจจัยเสี่ยงและการใช้เครื่องป้องกัน ตลอดจนคุณภาพของการได้รับบริการรักษาพยาบาล ...
  • ความรู้และการปฏิบัติตนของหญิงระยะตั้งครรภ์ และระยะหลังคลอด จังหวัดตรัง 

   ราตรี ศิริพลบุญ; Ratree Siripolbul; สำนักงานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1994)
   ความรู้และการปฏิบัติตนของหญิงระยะตั้งครรภ์ และระยะหลังคลอดจังหวัดตรังการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบัติตน ในการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงระยะตั้งครรภ์และระยะหลังคลอด โดยมีการวิจัยแบบเชิงพรรณาแบบย้อนหลัง ...
  • ผลการจัดกิจกรรมสุขศึกษาร่วมกันกับการใช้แรงสนับสนุนทางสังคมจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความรู้ พฤติกรรมของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคอุจจาระร่วงจังหวัดตรัง 

   ธีระศักดิ์ มักคุ้น; Theerasak Makkun; ประสงค์ ปัญจเมธีกุล; ปราโมทย์ แก่นอินทร์; ประนอม ตุลยกุล; พนิดา คุณาธรรม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000)
   ผลของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาร่วมกับการให้แรงสนับสนุนทางสังคม จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต่อความรู้ และพฤติกรรมของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคอุจจาระร่วง จังหวัดตรังการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ...
  • สาเหตุของการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ของจังหวัดตรัง 

   สมดี ขาวสุด; Somdee Kaawsud; สุนีรัตน์ สวสดิรักษ์; ศิริ วังกุลางกูร; โชษิตา แปงจำ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996)
   สาเหตุของการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5ปีของจังหวัดตรังการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมของมารดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วง ศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ...