Now showing items 1-1 of 1

    • การทบทวนตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ 

      สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. สำนักยา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555)
      วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการพิจารณาทบทวนประกาศระบุตำรายา USP และ BP สมควรมีการปรับปรุงเป็นฉบับใหม่หรือไม่ 2. เพื่อหาข้อมูลในการพิจารณาว่าสมควรเพิ่ม European Pharmacopoeia เป็นตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศด้วยหรือไม่