Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-04-01)
   สารสนเทศภูมิศาสตร์ของทรัพยากรสุขภาพ มีความสำคัญต่อการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ เพื่อการให้บริการที่ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ จะบ่งบอกถึงที่ตั้งของสถานพยาบาล ...
  • การพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-01)
   การพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพที่ต่อเนื่อง และต่อยอดในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) การดำเนินงานด้านข้อมูลคลินิกและร้านขายยา โดยมีการรวบรวมข้อมูลพ ...