Now showing items 1-3 of 3

  • การติดตามประเมินผลชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ 

   สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.); มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.) (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.), 2559-06)
   การติดตามประเมินผลชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทันตแพทย์และทีมทันตบุคลากรเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการ ดำเนินการใน 3 จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น และพิษณุโลก) ...
  • นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ 

   วีระศักดิ์ พุทธาศรี; จันทนา พัฒนเภสัช; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; ปฤษฐพร กิ่งแก้ว; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์; วันทนีย์ กุลเพ็ง; จันทนา อึ้งชูศักดิ์; ปิยะดา ประเสริฐสม; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2552-06)
  • บริการทันตกรรมร่วมรัฐ เอกชนในประเทศไทย : การศึกษาความเป็นไปได้ 

   อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา; Adirek Sriwattanawongsa; แพร จิตตินันท์; สุธี สุขสุเดช; จันทนา อึ้งชูศักดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   ปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการศึกษาเรื่องความเหมาะสมและบทบาทของทันตกรรมภาคเอกชนในการร่วมจัดบริการกับภาครัฐในประเทศไทย การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวั ...