Now showing items 1-1 of 1

    • ปัญหาและทุกข์ของประชาชนเมื่อใช้บริการสถานบริการสาธารณสุข 

      โยธิน แสวงดี; Yothin Sawangdee; พิมลพรรณ อิศรภักดี; มาลี สันภูวรรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
      ปัญหาและทุกข์ของประชาชนเมื่อใช้บริการสถานบริการสาธารณสุข งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาทุกข์ของผู้รับบริการสุขภาพเพื่อเสนอข้อแนะนำในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมกับเชิงปริมาณโดยเก็บข้ ...