Now showing items 1-5 of 5

  • Health and Medical Cluster 

   ประเสริฐ เอื้อวรากุล; Prasert Auewarakul (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2557-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • การให้ทุนวิจัยด้านสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

   สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ; Suthipun Jitpimolmard (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557-08-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • คู่มือการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว 

   เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-11)
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนหลักของประเทศ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเ ...
  • แนวทางการขอรับทุนวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • แนวทางการขอรับทุนวิจัยคลินิกสหสถาบัน 

   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-10-02)
   เอกสารนำเสนอประกอบการฝึกอบรม โครงการจัดฝึกอบรมเรื่อง “การเขียนโครงร่างการวิจัยทางคลินิก ” วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องแมจิก 1 ชั้น G โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร