Now showing items 1-2 of 2

  • การทบทวนแนวคิดเพื่อการพัฒนาแผนงานวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาคนพิการ 

   ประชาธิป กะทา; Prachatip Kata (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-01-24)
   งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลของแนวคิดรูปแบบทางสังคมของความทุพพลภาพและแนวคิดสิทธิมนุษยชนคนพิการซึ่งได้รับอิทธิพลจากองค์กรระดับนานาชาติ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาแผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ...
  • ศักยภาพขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการดูแลผู้สูงอายุทุพพลภาพในชุมชน 

   กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; จุฑาธิป ศีลบุตร; เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล; สมชาย วิริภิรมย์กูล; Kawinarat Suthisukon; Supattra Srivanichakorn; Jutatip Sillabutra; Kriengsak Thamma-Aphiphol; Somchai Viripiromgool (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการดูแลผู้สูงอายุทุพพลภาพในชุมชน ปัญหาอุปสรรค ความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนและข้อเสนอแนะ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่าองค์กรท้องถิ ...