Now showing items 1-3 of 3

  • การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ : อาหารและโภชนาการ 

   ซอฟียะห์ นิมะ; ยูซูฟ นิมะ (สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้(สวรส.ภาคใต้)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข, 2552-07)
   เอกสารฉบับนี้นำเสนอสถานการณ์ ปัญหาด้านอาหารและโภชนาการ ตัวชี้วัดสถานะ บทบัญญัติและวัฒนธรรมอิสลาม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอาหารและโภชนาการ พร้อมกันนี้ได้วิเคราะห์ถึงมาตรการที่จะแก้ไขปัญหา จากงานวิจัยและบัญญัต ...
  • สถานการณ์สถานะสุขภาพในเด็กและเยาวชน 

   ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   แนวโน้มของปัจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์สูง ในปี พ.ศ. 2539-2540 อัตราการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์สูงสุด และมีแนวโน้มที่ลดลงในปีต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์ด้านทันตกรรมในเด็กและเยาวชนจะกล่าวถึงทั้งเรื่องของสภา ...
  • แนวทางตรวจคัดกรองภาวะทุพโภชนาการระดับประชากรในประเทศไทย 

   สุทธิษา สมนา; Sutthisa Sommana; ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร; Tanunya Koopitakkajorn; ยศ ตีระวัฒนานนท์; Yot Teerawattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-12)
   บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านการคัดกรองทางสุขภาพระดับประชากรในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรม รวมถึงนโยบาย และเครื่องมือต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการคัดกรองภาวะทุพโภชนากา ...