Now showing items 1-1 of 1

    • HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 : ร่างภาพอนาคต ก้าวใหม่ธรรมนูญระบบสุขภาพฯ 

      สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-08)
      ฉบับนี้ มาพร้อมกับช่วงของการเปลี่ยนผ่านสำคัญที่จะเกิดในปี 2557 นี้ ซึ่งเป็น วาระที่ “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552” มาบรรจบครบ 5 ปี ที่จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงธรรมนูญตามที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ...