Now showing items 1-2 of 2

  • ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์; เพ็ญแข ลาภยิ่ง; ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ; สมหญิง สายธนู; ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์; วีระศักดิ์ พุทธาศรี (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2008)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย โดยมีผลกระทบทางลบน้อยที่สุดต่อสาธารณสุขของประเทศ การศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 2 ...
  • รายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ 

   พรเทพ เบญญาอภิกุล; วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2013)
   นำเสนอบทสำรวจกรณีศึกษาแนวทางการกำหนดขอบเขตตลาดที่เหมาะสมในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร, บทวิเคราะห์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในแง่ขอบเขตและโครงสร้างตลาด แนวโน้มการควบรวมกิจการที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บทบาทการกำกับดูแลของภาครัฐ ...