Now showing items 1-2 of 2

  • การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง (Excellence Center) ด้านการบาดเจ็บภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   แพร จิตตินันทน์; Phaer Chaitinum; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; National Health Security Office (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   ระบบบริการตติยภูมิอุบัติเหตุเป็นหนึ่งในสามระบบบริการตติยภูมิเกิดขึ้นในช่วงปี 2545 โดยแนวคิดในการพัฒนาระบบในระยะเริ่มต้นมีเป้าหมายให้สถานพยาบาลระดับ 1ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเครือข่ายบริการดูแลแบบครบวงจรทั้งรักษาป้องกัน ...
  • การเฝ้าระวังการบาดเจ็บ จังหวัดตรัง ปี 2538 

   พิกุล ดิษฐแก้ว; Pikul Distakaew; วิภา ลุ้งบ้าน; พัชนี ธรรมพานิชย์; อนันต์ ชูหอยทอง; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
   การเฝ้าระวังการบาดเจ็บ จังหวัดตรัง ปี 2438การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบขนาดและความรุนแรงของปัญหา ลักษณะทางระบาด-วิทยาของผู้บาดเจ็บ สาเหตุปัจจัยเสี่ยงและการใช้เครื่องป้องกัน ตลอดจนคุณภาพของการได้รับบริการรักษาพยาบาล ...