Now showing items 1-2 of 2

  • การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบนำร่องการปฏิรูประบบบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคระดับพื้นที่ 

   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawat; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paibul Suriyawongpaisal; สันติ ลาภเบญจกุล; Santi Lapbenjakul; ดวงดาว ศรียากูล; Duangdao Sriyakun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562)
   การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผลสูงในการลดภาระโรคและยกระดับสุขภาพของประชาชน งบบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคสำหรับประชาชนคนไทยทุกคนอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมาปร ...
  • ชุดเครื่องมือวัดความเป็นธรรมเพื่อประเมินผลการปฏิรูประบบสุขภาพไทย 

   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawats; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   ชุดเครื่องมือวัดความเป็นธรรมเพื่อประเมินผลการปฏิรูประบบสุขภาพไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการนำเครื่องมือนี้ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิรูประบบสาธารณสุขของจังหวัดภายใต้โครงการปฏิรูประบบสาธารณสุขที่ได้รับการสนับสนุ ...