Now showing items 1-1 of 1

    • สภาวะของปริมณฑลสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 

      สิริพร สมบูรณ์บูรณะ; Siriporn Somboonburana; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สำนักวิชาศิลปศาสตร์; Walailak University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
      โครงการวิจัยเรื่อง “สภาวะของปริมณฑลสาธารณะในกรุงเทพมหานคร” เป็นโครงการภายใต้ชุดโครงการศึกษาประชาสังคมและปริมณฑลสาธารณะในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของปริมณฑลสาธารณะในสังคมไทย ศึกษาเงื่อนไขและสภาวะปัจจุบันข ...