Now showing items 1-4 of 4

  • การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; วิชุดา โค้วธนพานิช; ไท ชาญกล; ชัชวาล สิมะสกุล; ปาริชาติ พัฒนะเมฆา; อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร (2551-10-25)
   ในปี พ.ศ.2535 ประเทศไทยได้ก้าวกระโดดใหญ่อีกครั้งในการปฏิรูประบบการคลังสุขภาพกล่าวคือ การประกาศใช้ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยมีเจตนารมย์เพื่อให้ความมั่นใจว่าประชาชนจำนวนกว่าหนึ่งล้านที่ได้รับบาดเจ็บจากการ ...
  • การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : สังเคราะห์นโยบายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   จากเหตุการณ์มหาวิปโยคของครอบครัวผู้ประสบภัยจากรถที่เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน กล่าวกันว่าในวิกฤติมีโอกาส ทำให้เกิดการแปรเปลี่ยนการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ...
  • การแถลงข่าวเรื่องทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   จากประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งจากการนำพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไปใช้มีข้อคำถาม ข้อสงสัยและการบังคับใช้ทางด้านกฎหมาย แถลงข่าว เรื่อง “ทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร” ในวันพุธที่ ...
  • พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien; จงกล เลิศเธียรดำรง; วลัยพร พัชรนฤมล; Jongkol Lertiendumrong; Walaiporn Patcharanarumol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2535 แม้ว่าจะเป็นการประกันภาคบังคับ บริษัทประกันวินาศภัย ที่มุ่งกำไร เป็นผู้บริหารโครงการนี้ทั้งหมด แทนที่จะเป็นภาครัฐ พ.ร.บ.นี้ ให้การคุ้มครองโดยจ่ายสินไหมทดแทนกรณีรักษาพยาบาล ...