Now showing items 1-2 of 2

  • สถานการณ์สุขภาพในเขตภาคเหนือตอนบน 

   รัตนา พันธ์พานิช; Ratana Phanphanit; เกรียงไกร ศรีธนวิบุลชัย; เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; Kiakrai Sritanawiboolchai; Penphapa Siwirot; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์; Chiang Mai University. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   บทความนี้เป็นการศึกษาทบทวนสถานการณ์สุขภาพและแนวโน้มของปัญหาอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และระบบบริการสุขภาพ ประเด็นการทบทวนแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ แนวโน้มปัญหาสุขภาพ 2) ระบบบริการสุขภาพ และ 3) ...
  • แนวทางการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

   นรินทร์ แก้วมีศรี; Narin Kaewmesri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่มุ่งเน้นใช้กระบวนการทางการศึกษาและการพัฒนาเพื่อส่งเสริมประชาสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนบ้านไร่ดงและบ้านเดื่องก ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ...