Now showing items 1-1 of 1

    • สถานการณ์วัณโรคในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

      วรเชษฐ เต๋ชะรัก; Worachet Teacharak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า มีทางเข้าออกหลายช่องทาง ประชากรไทยและต่างด้าวเดินทางผ่านเข้าออกจำนวนมาก เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูง อาจมีผลกระทบต่อแนวทางควบคุมวัณโรคแห่งชาติ การศึกษาครั้งนี้ ...