Now showing items 1-2 of 2

  • การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550 

   วิพรรณ ประจวบเหมาะ; วรรณภา ศรีธัญรัตน์; ผ่องพรรณ อรุณแสง; ประเสริฐ อัสสันตชัย; วรเวศม์ สุวรรณระดา; ศศิพัฒน์ ยอดเพชร; ศิริวรรณ ศิริบุญ; รัชพันธุ์ เชยจิตร; คมคาย บุญเสริมสุข; บรรลุ ศิริพานิช; ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2552-06)
   การทบทวนองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุครั้งนี้จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2545-2550 หลังจากได้ประกาศใช้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติมาแล้ว 5 ปีซึ่งนักวิจัย นักวิชาการจากหลายสถาบัน ...
  • ภาวะสุขภาพและอนามัยผู้สูงอายุ : ทบทวนวรรณกรรม 

   ศิริพร จิรวัฒน์กุล; Siriporn Chirawatkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   รายงานต่อไปนี้มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุในแง่มุมของสุขภาพอนามัย ภาวะทางประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม สังเคราะห์ให้เห็นความเชื่อมโยงของข้อมูล ปัญหาและปฏิบัติการแก้ปัญหา โดยใช้แหล่งข้อมูลจากผลการวิจัยต่างๆ ...