Now showing items 1-6 of 6

  • การติดตามการเปลี่ยนแปลงมิติสุขภาพของผู้สูงอายุไทยในช่วงก่อนระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงระบาดและฐานวิถีชีวิตใหม่ 

   สุภาพ อารีเอื้อ; Suparb Aree-Ue; อินทิรา รูปสว่าง; Inthira Roopsawang; ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล; Teepatad Chintapanyakun; ยุวดี สารบูรณ์; Yuwadee Saraboon; ศิริรัตน์ อินทรเกษม; Sirirat Intharakasem; วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท; Viroj Kawinwonggowit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมิติสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้แก่ กิจกรรมทางกาย ภาวะเปราะบางทางกาย ภาวะเปราะบางทางสังคม ระยะการเคลื่อนที่ในชีวิตประจำวัน ภาวะซึมเศร้า และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอ ...
  • การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย 

   วิสาขา ภู่จินดา; ยลดา พงค์สุภา; วิภาพรรณ เพียรแย้ม; ภารณ วงศ์จันทร์; สิริสุดา หนูทิมทอง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-07)
   การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนโดยกลุ่มผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชนบท รวมทั้งเพื่อส ...
  • ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง 

   สิริมา มงคลสัมฤทธิ์; Sirima Mongkolsomlit; คัติยา อีวาโนวิช; Katiya Ivanovitch; ศุภางค์ วัฒนเสย; Supang Wattanasoei; สุรางค์รัตน์ พ้องพาน; Surangrat Pongpan; สยัมภู ใสทา; Sayambhu Saita; นนท์ธิยา หอมขำ; Nontiya Homkham; ชวินทร มัยยะภักดี; Chavinthorn Maiyapakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-08)
   การศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี และเทศบาลเมือ ...
  • คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย 

   วิสาขา ภู่จินดา; ยลดา พงค์สุภา; วิภาพรรณ เพียรแย้ม; ภารณ วงศ์จันทร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-06)
   คู่มือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการศึกษาของผู้วิจัยในเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนท ...
  • ตามไปดูผู้สูงวัยในญี่ปุ่น 

   ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-06)
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากลำบากของครอบครัวผู้สูงอายุไทย 

   เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล; Kriengsak Thamma-Aphiphol; จุฑาธิป ศีลบุตร; Jutatip Sillabutra; จิราพร ชมพิกุล; Jiraporn Chompikul; กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์; Kawinarat Suthisukon; สมชาย วิริภิรมย์กูล; Somchai Viripiromgool (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-12)
   บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ครอบครัวผู้สูงอายุและปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากลำบากของครอบครัวผู้สูงอายุใน 10 จังหวัดของไทย เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามกับผู้สูงอายุ 4,561 ครอบครัว ...