Now showing items 1-11 of 11

  • การทดสอบสมรรถภาพทางกายและสุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุไทย 

   ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; Sarawin Thepsatitporn; ปรัชญา แก้วแก่น; Pratchaya Kaewkaen; ปริญญา เรืองทิพย์; Parinya Ruengthip (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-04)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประเมินสุขภาวะทางกาย วิเคราะห์ความสัมพันธ์และจัดกลุ่มสมรรถภาพทางกายและหาดัชนีชี้วัดสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุไทยทั่วประเทศ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้ ...
  • การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในวิถีแห่งวัฒนธรรมในภาคใต้ของไทย 

   วิไล อุดมพิทยาสรรพ์; จงกรม ทองจันทร์; นุศรา ดาวโรจน์; นูรซาฮีดา เจ๊ะมามะ; นฤมล โต๊ะหลัง; ปรินา ณ พัทลุง; วรรัตน์ สุขคุ้ม; Wilai Udompittayason; Jongkrom Thongjan; Nutsara Dowrote; Nursaheeda Chamama; Naremol Tholung; Parina Na Phatthalung; Worarat sukkum (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560)
   การวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) โดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์ปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ความต้องการ เพื่อพัฒนารูปแบบในการจัดก ...
  • การพัฒนาหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   โสภนา สุดสมบูรณ์; อัญชลี เหมชะญาติ; ประยงค์ แก่นลา; สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-01)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุเชิงบูรณาการระ ...
  • การศึกษาสถานการณ์สุขภาพสังคมสูงวัยและปัญหาการเดินทางมารับบริการสุขภาพในชุมชนเมืองรอบโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร 

   พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร; Pastraporn Thipayasothorn; อมรช้ย ชัยชนะ; Amornchai Chaichana; ทิพวัลย์ เรืองฤทธิ์; Thipawan Ruangrit; เอื้อมอัมพร เพชรสินจร; Aueamaumporn Phetsinchorn; ประทุม มั่นคง; Prathum Monkhong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562)
   สถานการณ์สุขภาพสังคมสูงวัยและปัญหาการเดินทางในกลุ่มคนสูงวัยในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในการกำหนดการศึกษากิจกรรมสุขภาพสังคมสูงวัย กับรูปแบบการเดินทางในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร จากปัญหาจากความบก ...
  • คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : ปรับบ้านอยู่สบาย 

   วิรุจน์ สมโสภณ; ชุมเขต แสวงเจริญ; ภวินท์ สิริสาลี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 4 ครั้งที่ผ่านมาระบุว่าประเทศไทยมีจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 จำนวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ ...
  • คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : เดินดีไม่มีล้ม 

   อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา; รัมภา บุญสินสุข; ไพลวรรณ สัทธานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   คู่มือป้องกันการล้มในผู้สูงวัยเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ดูแลผู้สูงวัยที่บ้านและชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องการจัดการความเสี่ยงในการล้ม รวมถึงการออกกำลังกาย ...
  • คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : ไม้เท้าช่วยมอง 

   พิมพา ขจรธรรม; ณุชนาฏ โต๊ะดี; สุพิชชา สาไพรวัลย์; อรอนงค์ สงเจริญ; จันจิรา เปี่ยมพูล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   ภาวะความบกพร่องทางการเห็นหรือพิการทางการเห็นเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงหรือความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัยหรือจากโรคภัยไข้เจ็บ เนื่องจาก “ตาและการมองเห็น” เป็นประสาทสัมผัสหลักที่ใช้ในการดำเนินชีวิต ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 11-12 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-06)
   - 13 จังหวัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภูมิภาค - ชุดงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - วิสัยทัศน์และการปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-01)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจับมือคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวนโยบายรัฐด้านสุขภาพ - สิทธิด้านสุขภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถูกละเลย - ก้าวแรกของโครงการพัฒนาคุณภา ...
  • พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   โสภนา สุดสมบูรณ์; อัญชลี เหมชะญาติ; ประยงค์ แก่นลา; สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-01)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender) 2) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ศึกษาสภาพการดูแลต ...
  • สถานการณ์ฉบับที่ 6 : การสำรวจสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2538 

   จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ; มงคล ณ สงขลา; นภาพร ชโยวรรณ; อรุณ จิรวัฒน์กุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 6 : การสำรวจสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2538