Now showing items 1-4 of 4

  • การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะซึมเศร้า 

   นวลวรรณ ทวยเจริญ; Nuanwan Tuaycharoen; จรรยา จันทรขันตี; รภัสพิศา ธนสิษฐ์จำรูญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-01)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า โดยการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคาร อุปสรรคและข้อจำกัดทางกายภา ...
  • การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม 

   นวลวรรณ ทวยเจริญ; Nuanwan Tuaycharoen; วนารัตน์ กรอิสรานุกูล; Wanarat Konisranukul; นงนาถ จวนแจ้ง; สมปอง เทียนวันเพ็ญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-01)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม โดยการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคาร อุปสรรคและข้อจำกัดทางกาย ...
  • ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง 

   สิริมา มงคลสัมฤทธิ์; Sirima Mongkolsomlit; คัติยา อีวาโนวิช; Katiya Ivanovitch; ศุภางค์ วัฒนเสย; Supang Wattanasoei; สุรางค์รัตน์ พ้องพาน; Surangrat Pongpan; สยัมภู ใสทา; Sayambhu Saita; นนท์ธิยา หอมขำ; Nontiya Homkham; ชวินทร มัยยะภักดี; Chavinthorn Maiyapakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-08)
   การศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี และเทศบาลเมือ ...
  • คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า 

   นวลวรรณ ทวยเจริญ; Nuanwan Tuaycharoen; วนารัตน์ กรอิสรานุกูล; Wanarat Konisranukul; นงนาถ จวนแจ้ง; จรรยา จันทรขันตี; สมปอง เทียนวันเพ็ญ; รภัสพิศา ธนสิษฐ์จำรูญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-01)
   สภาพแวดล้อมภายในอาคารนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลกระทบต่อการบำบัดและฟื้นฟูของผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า ดังนั้น เรามีความจำเป็นในการใช้สภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อบำบัดและฟื้นฟูของผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภ ...